Sbor

Sbor dobrovolných hasičů v Borovanech existuje od roku 1895. Zpočátku malý sbor během druhé poloviny 20. století začal vynikat na republikové úrovni ať již úspěšnými stavebními činnostmi, sportovními úspěchy nebo množstvím aktivit a počtem konaných akcí. V současnosti má náš sbor přibližně 170 členů a svoje činnosti dělí stejně jako SHČMS, kterému je náš sbor pobočným spolkem, na několik oblastí. Vedle nezbytné organizační části je to zejména činnost kulturní, práce s mládeží, činnost soutěžní, a nakonec i činnost zásahová. Organizaci sboru podle stanov zabezpečuje vedení sboru, které v našem případě tvoří starosta a jednatel sboru. Běžné záležitosti rozhoduje a vyřizuje výbor sboru složený z nejaktivnějších členů, kteří se scházejí k jednání každé první pondělí v měsíci v klubovně hasičské zbrojnice. Každý rok je pak konána výroční schůze valné hromady, která je nejvyšším orgánem pro rozhodování zásadních otázek, jako je volba vedení sboru, členů výboru nebo změna jeho symbolů. Tato schůze probíhá většinou v kulturním sále hasičské zbrojnice, výjimečně při významných výročí a větším počtu hostů se využívá obecní kulturní dům. Vedle tradičních činností, které budou přiblíženy v následujících odstavcích, bývá SDH často nápomocno městu v různých situacích, kdy je požádán.