Běh na 60 metrů s překážkami

BĚH NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI

PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ

Disciplína je zařazena jako nepovinná.

Soutěží se v kategoriích mladší a starší, hodnotí se zvlášť chlapci a dívky.

K plnění disciplíny se jednotlivci přihlašují písemně, a to prostřednictvím vedoucího svého družstva. Každý soutěžící má dva pokusy. Doba na přípravu pokusu je 2 min.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • 1 bariéra – výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm. Pokud to umožňuje povrch dráhy, musí být řádně ukotvena. Povrch bariéry může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o maximální tloušťce 12 mm. V takovém případě bude tento umístěn v průsečíku soustředných os náběhové stěny bariéry a jeho rozměr bude 0,7 × 0,7 až 1 × 1 m.
 • 1 příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8/2 m, tloušťka min. 40 mm.
 • 1 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny). Povrch kladiny a náběhových můstků může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o maximální tloušťce 12 mm. Rozměry kladiny musí být zachovány.
 • 1 proudnice C 52/štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,2 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku.
 • 2 hadice C 52 (mohou být i cvičné), min. délka 9,5 m, u mladší kategorie pouze koncovky DIN, u starší DIN nebo ROTT, min. plošné šířky 62 mm.
 • 1 třícestný rozdělovač, spodní hrany všech koncovek mohou být max. 60 mm od spodní podložky (u koncovky ROTT se nezapočítává zub). Nástavec ROTT koncovky včetně koncovky je max. 80 mm dlouhý – měřeno od čela koncovky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami, nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy (např. hroty na nožičkách – podpěrách). Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm. Osy všech koncovek musí být rovnoběžné s horizontální rovinou spodní podložky (dráhy). V praxi tento požadavek znamená, že žádná z podpěr nesmí být upravena tak, aby některá z koncovek byla oproti ostatním výše nebo níže od spodní podložky (dráhy).

UMÍSTĚNÍ PŘEKÁŽEK NA DRÁZE

Ve vzdálenosti 10 m od startovní čáry je pro chlapce kategorie starší umístěna bariéra, pro dívky a závodníky kategorie mladší příčné břevno. 14 m od startovní čáry jsou ve směru běhu (obě dvě se rozvíjejí ve směru běhu) v kotoučích postaveny dvě hadice C se spojkami libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, koncovky se nesmějí dotýkat země. Hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic nesmí být odmotány a koncovky nesmějí být položeny na zemi proti sobě. 22 m od startu je umístěna kladina, na konci sbíhavého můstku je vyznačena ohraničující čára. 17 m před cílovou čarou je postaven rozdělovač ventily nahoru, jeho natočení je libovolné. Celá dráha je dlouhá 60 m a široká 2,5 m. Soutěžit se může současně na více drahách.

PROVEDENÍ BĚHU NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI

Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci), resp. příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne-li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C v kotoučích, koncovkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny. Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1x při sbíhání z kladiny šlápl na seběhový můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci seběhového můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na seběhový můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 14 až 60 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající koncovky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici, nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. Proudnice nesmí být nesena v ústech.

POČET ROZHODČÍCH

 • 1 rozhodčí disciplíny
 • 1 startér
 • 1 pomocník startéra
 • 3 rozhodčí (u přeskoku, u seběhu z kladiny, u rozdělovače)
 • 1 cílový rozhodčí
 • 3 časoměřiči
 • 1 zapisovatel

HODNOCENÍ

Pokus je platný, splní-li soutěžící všechny předepsané úkony. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila technická závada na nářadí poskytnutém pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila dosažený výsledek nebo pokud soutěžícího prokazatelně omezila hadice rozhozená z vedlejší dráhy. Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus (ten je však pouze rozběhový, pro určení pořadí na prvních třech místech a nesrovnává se s časy soutěžících od čtvrtého místa dále).

Pokus je neplatný:

 • pomůže-li soutěžícímu jakýmkoliv způsobem při plnění disciplíny jiná osoba (při překonávání bariéry, povzbuzování závodníka mimo hlediště nebo jeho vedení). Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování rozběhu vedoucí vběhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdělovač nebo hadice. Tato činnost musí být provedena před startem závodníka. Pravidlo platí také pro případ, kdy vedoucí družstva nebo jiná osoba běží vedle dráhy, a tím vede soutěžícího.
 • nejsou-li koncovky spojeny na všechny ozuby nebo se v průběhu plnění disciplíny rozpojí. Při kontrole spojení hadic nebo jejich napojení na rozdělovač nebo proudnici se jich nesmí rozhodčí žádným způsobem dotýkat.
 • seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou nebo nešlápne-li na seběhový můstek při sbíhání, nevrátí-li se a kladinu znovu nepřekoná. Za správné překonání se považuje doskočení za ohraničující čáru, tzn. pokud soutěžící při doskoku došlápne na ohraničující čáru, je hodnoceno jako neplatný pokus.
 • je-li proudnice přenášena v ústech nebo spadne-li před překážkou a soutěžící se nevrátí k novému překonání překážky.
 • odpojí-li soutěžící proudnici v cíli před pokynem rozhodčího. Držení proudnice musí být takové, aby bylo možno jednoznačně určit, zda je proudnice při proběhnutí cílem napojena nebo ne. Musí být držena buď za proudnici, nebo za hadici, nesmí být držena za spoj koncovek nebo oběma rukama – jednou za hadici a jednou za proudnici. Může být držena např. proudnice oběma rukama.
 • kříží-li soutěžící jinému dráhu. Křížením dráhy se myslí např. vběhnutí soutěžícího do druhé dráhy, ve které v tu chvíli běží jiný soutěžící (platí, pokud tímto způsobem druhého soutěžícího omezil nebo jinak poškodil). To se netýká rozhozených hadic do sousední dráhy. Pokud by soutěžícího v sousední dráze hadice prokazatelně omezily a je podán protest s odvoláním na tuto skutečnost, bude mu povoleno pokus opakovat.
 • pokud soutěžící nedokončí nebo neprovádí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou odstartoval.
 • je-li rozdělovač při napojování hadice na něj nesen.
 • pokud při použití elektronické časomíry neprotne cílový paprsek časomíry a nezastaví tak běžící čas elektronických stopek nebo protne-li jej záměrným mávnutím horní končetiny před tělem.
 • neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze.