Požární útok

V požárním útoku soutěží 7 členů. Organizátoři okresních kol rozhodnou o případné obsluze motorové stříkačky dospělým strojníkem a provádění jednoho nebo dvou pokusů. Vyšší kola probíhají podle Směrnice ve dvou pokusech. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:

 • plošina 2 × 2 m zvýšená 10 cm od terénu, případně s podložkou pod přívodní vedení ve formě gumových nebo textilních běhounů (podložka nemusí být pro všechna družstva jednotná, družstvo může použít i vlastní)
 • 2 savice o průměru 110 mm × 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení, s klasickým savicovým šroubením (nikoli DIN
 • 1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou
 • 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic = 113 mm
 • 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic = 79 mm
 • 1 třícestný rozdělovač
 • 2 proudnice C 52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky, jednotné pro všechna družstva – dodává pořadatel)
 • 1 přenosná motorová stříkačka bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje. Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu
 • 1 ks přetlakový ventil B (dodá pořadatel, jednotný pro všechna družstva, průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 0,3 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu. Příslušenství přetlakového ventilu může sestávat:
  • ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném hrdle motorové stříkačky,
  • z přechodu B/C,
  • ze speciálního kolena B nebo C,
  • z odváděcí hadice B nebo C,
  • ze zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu.

Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Obtok přetlakového ventilu může být redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakýmkoliv jiným způsobem redukovat průměr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do směru odváděcí hadice a ta nesmí být překroucená ani zlomená. V případě použití jednotné motorové stříkačky dodané pořadatelem, která má od výrobce nainstalovaný regulátor tlaku čerpadla, se nemusí použít přetlakový ventil.

 • 1 nádrž na vodu s obsahem nejméně 1000 litrů a o výšce 0,8 m,
 • 2 terče – Obr. 3,
 • 4 hákové klíče (nejsou nutnou součástí).

Všechny hadicové koncovky včetně koncovek rozdělovače a koncovky na motorové stříkačce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení.

Pořadatel dodává tento materiál pro provedení útoku:

 • plošina 2 × 2 m,
 • 2 proudnice C 52,
 • přetlakový ventil s příslušenstvím,
 • nádrž na vodu,
 • terče.

Ostatní materiál si zajišťuje soutěžní družstvo vlastní (pokud dle rozhodnutí štábu nebude připraven ostatní materiál jednotný, který bude moci použít kterékoliv družstvo).

Veškerý použitý materiál musí být bez úprav. Motorová stříkačka musí odpovídat podmínkám vedeným v příloze č. 2 vyhl. č 69/2014 Sb. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče (např. odstraněná zpětná klapka z výtlačného potrubí, popř. nadzvednutá a zajištěná; upravené výfukové potrubí, upravená vývěva, upravené ovládání plynu – způsob ovládání jiný než přímo na karburátoru, na skříni čerpadla nesmí být žádná

vymezovací vložka apod.).

Rozdělovač je nutno použít klasický – dvě protilehlá hrdla B 75 a dvě hrdla C 52. Nezáleží na typu ventilů (šroubovací i kloubový). Není povoleno použít typ bez středního výstupního hrdla B 75.

Savice nesmí být upravovány, tj. šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu v celé jeho délce, na straně matky pouze jednu těsnicí gumičku. Vodicí náběh nesmí být delší než 35 mm včetně závitu, a to jak na straně savice se závitem, tak na konci savice s matkou. Délka vodicího náběhu se měří na straně savice se závitem od čela savice po okraj zvýšeného lemu, na straně savice s matkou od čela matky posunuté na doraz ke kraji savice po čelo vodicího náběhu. Používání tzv. o-kroužků je povoleno.

Plošná šířka hadic se měří minimálně 1 m od koncovky hadice pomocí přípravku, který umožňuje úplné zploštění hadice. Šířku hadice může rozhodčí měřit na více místech (problém se speciálně vyráběnými hadicemi – střední část je užší než okraje). Šířka hadice se zpravidla měří před signálem startéra nebo jeho pomocníka, kterým začíná družstvu příprava základny. Může být měřena i po skončení útoku při kontrole délky hadic.

Sací koš musí mít funkční klapku ovládanou z venkovní strany koše a musí mít původní krycí mřížku nebo krycí mřížku s velikostí oka max. 25 mm².

Přetlakový ventil musí být nastaven na 0,3 MPa. Rozhodčí na základně je povinen před každým pokusem zkontrolovat, je-li nastaven správně. Doporučuje se jeho zaplombování v poloze nastaveného tlaku. Manipulace členů družstva nebo vedoucího s přetlakovým ventilem (změna nastaveného tlaku) je nepřípustná a bude hodnocena jako případ hrubého porušení kázně a vyloučení kolektivu ze soutěže. Umístění vlastní koncovky B 75 na výstupním hrdle přetlakového ventilu není povoleno.

POPIS ZÁKLADNY A ROZMÍSTĚNÍ NÁŘADÍ

Základnu tvoří plošina o rozměrech 2 × 2 m zvýšená 10 cm od terénu. Na plošině je nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a motorová stříkačka nesmí přesahovat obrysy základny. Mezi ozuby koncovek, případně mezi čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. Veškeré nářadí na základně se může dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s výjimkou zavěšení koncovky hadice B na přetlakový ventil nebo motorovou stříkačku. U kategorie starší mohou být savice i postaveny nebo položeny přes motorovou stříkačku. Koncovka hadice B nesmí být položena na přetlakovém ventilu, případně přes něj přehozena. Vyskládání části hadice B na její svinutý kotouč a následné položení koncovky na toto vyskládání není hodnoceno jako zavěšení koncovky, tzn. je povoleno. V tomto případě je nutno dodržet pravidlo o dodržení vzdálenosti mezi zuby koncovek. Pokud je savice postavena nebo položena na stroji, nesmí přitom přesahovat obrysy základny. U kategorie mladší je přívodní vedení, mimo sacího koše, našroubované na stroj, může tedy přesahovat obrysy základny. Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodčího disciplíny. Rozhodčí může dát pokyn k přípravě základny tehdy, je-li na ní umístěna PS včetně přetlakového ventilu, je-li používán. Při přípravě základny může pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí časového limitu musí opustit prostor plnění disciplíny. Pokud např. spadne připravený sací koš ze základny po jejím schválení rozhodčím, může soutěžící nebo vedoucí požádat rozhodčího o opravu. Tato oprava musí být provedena v limitu na přípravu základny. Pokud bude tento limit překročen, bude pokus odstartován bez možnosti provedení úpravy materiálu na základně. Po započetí procesu startování není možno již žádat o opravu ani ji provádět. Pokud dojde k chybnému startu vinou pořadatele (nevyjde náboj apod.) a vlivem prodloužení startu dojde k narušení základny, má družstvo možnost nářadí na základně opětovně upravit v době k tomu nezbytně nutné. Při přípravě základny je povolena pomoc jiných dospělých osob než vedoucího družstva pouze při umísťování stroje na základnu nebo při jeho odstranění ze základny. Po dokončení položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutěžní prostor. Tyto osoby nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. nesmí ani umisťovat značky na soutěžní dráhu apod. Nerespektování tohoto ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby při plnění disciplíny, a tím neplatný pokus.

Při přípravě základny si může soutěžní družstvo umístit na soutěžní dráhu značky (terčíky) – např. pro odložení rozdělovače apod. Tyto značky musí mít takovou formu, aby na dráze soutěžícím nijak nepřekážely a aby v souvislost s nimi nemohlo dojít k žádnému zranění (terčík z umělohmotné fólie, kousek hadru apod.). Kterýkoliv rozměr značky (výška × šířka × hloubka) je max. 10 cm.

Startovní čára, vyznačená 10 m od středu základny, je čelem k základně, to znamená je kolmá na myšlené prodloužení savicového vedení. Na levé straně, v rovině s osou základny – viz obrázek č. 2; 2,5 m od středu základny je nádrž s vodou. Nádrž musí být před každým útokem plná vody. Po dobu trvání disciplíny musí být nádrž doplňována vodou. 35 m od středu základny ve směru útoku je vyznačena hranice (čára stříkání), kterou soutěžící nesmí v průběhu nástřiku přešlápnout, ani se jí žádnou částí těla dotknout. 5 m za čárou stříkání jsou umístěny terče. Terč je štít o rozměrech 50 × 50 cm, uprostřed s otvorem o průměru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí, za kterým je umístěna plechovka nebo sklopné zařízení. Mohou být použity mechanické či elektronické nástřikové terče pro požární sport.

PROVEDENÍ ÚTOKU

Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od startovní čáry k motorové stříkačce, od níž:

 1. starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud,
 2. mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení stejné jako u starší kategorie.

Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po vyjmutí savice z vodního zdroje po provedení pokusu. Do doby splnění pokusu (nastříkání nebo sražení terčů) musí být celé přívodní vedení (napojení na motorovou stříkačku, spoj savic a sací koš) sešroubováno. Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat. Určený člen soutěžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého strojníka motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo. Hrozí-li nebezpečí poškození stroje, má osoba pověřená štábem soutěže právo účinně zasáhnout, avšak pouze v případě, že se jedná o stroj dodaný pořadatelem. V případě, že soutěžící nastoupí s vlastním materiálem, má právo zasáhnout v případě hrozby poškození stroje pouze „řádně označená“ osoba (odpovědný vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená). V případě ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoli osoba. V těchto případech se pokus neopakuje. V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba starší 18 let. Tato osoba se nezapočítává jako člen družstva. Dle rozhodnutí pořadatele je tato osoba:

 • pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu dodaného pořadatelem,
 • jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě vlastního materiálu.

Tato dospělá osoba při provádění disciplíny obsluhuje pouze motorovou stříkačkou a má zakázáno se dotýkat jakéhokoliv jiného materiálu. Může pouze dávat slovní pokyny ostatním členům družstva. Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (např. držení proudnice, vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.). Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terčů.

POČET ROZHODČÍCH

 • 1 rozhodčí disciplíny
 • 4 rozhodčí (rozhodčí na základně, rozhodčí u kádě, 2 rozhodčí u terčů)
 • 1 startér
 • 1 pomocník startéra (závodčí na start)
 • 3 časoměřiči
 • 1 dospělý strojník u motorové stříkačky
 • 1 zapisovatel

HODNOCENÍ

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok:

 1. není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže, rovněž po provedení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje a není-li celé přívodní vedení do splnění pokusu (nastříkání nebo sražení terčů) sešroubováno. Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici před svým ponořením do kádě, tzn. pokud vypadne soutěžícímu z ruky a spadne do kádě ještě před našroubováním, je to hodnoceno jako neplatný pokus, i když jej závodník vytáhne, našroubuje a teprve potom savici i s košem ponoří do kádě. Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici prokazatelně držet. Rozhodčí se jej při hodnocení nemůže dotýkat. Závodník nesmí koš pod hladinou vody dotahovat.
 2. nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení) nebo pomáhá-li při naplnění terče či sražení plechovky druhý proud. Křížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozdělovače stříká do pravého terče a opačně. Při hodnocení křížení musí být rozdělovač postaven na nožkách, tzn. pokud je otočen kohouty k a proudy jsou překříženy, je nutno jej otočit. Pro posouzení pomoci při stříkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice dotkne terče, do něhož podle pravidel nesmí stříkat. Nemusí přitom nutně dojít ke sražení plechovky nebo naplnění terče.
 3. pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba. Cizí osobou se rozumí každá osoba, která není členem družstva, tzn. i vedoucí družstva nebo dospělý strojník. Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (např. dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého materiálu apod.) v průběhu plnění disciplíny. Slovní pomoc při plnění disciplíny (např. pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc. Do tohoto bodu spadá i tzv. „vedení“ – pokud vedoucí nebo jiná osoba běží v průběhu plnění disciplíny kolem dráhy, a tím soutěžící vede, je pokus hodnocen jako neplatný. Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí družstva, která by pomáhala družstvu s přípravou základny nebo s umístěním značek na soutěžní dráhu.
 4. pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud není útok ukončen do 120 sekund. Čerpadlo se považuje za zavodněné, pokud se voda dostane z výtlačného hrdla stroje do hadice B (nezáleží na tom, jak daleko). Rozhodčí, jemuž toto hodnocení přísluší, musí upozornit rozhodčího disciplíny na překročení časového limitu pro zavodnění čerpadla (např. zvednutím červeného praporku). Toto upozornění musí následovat ihned po překročení časového limitu, nikoli až po ukončení pokusu.
 5. překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká. Průběh stříkání do terčů je definován jako doba od výstřiku proudu vody z proudnice do ukončení pokusu. Nezáleží přitom na tom, jestli proud stříkal do terče nebo mimo něj. Pokud soutěžící překročí vlastní čáru stříkání nebo její pomyslné prodloužení v celé šířce dráhy disciplíny při stříkání, je toto hodnoceno jako neplatný pokus. Dotek čáry stříkání lze hodnotit pouze na vyznačené čáře stříkání, nikoli na jejím pomyslném prodloužení. Doporučuje se proto vyznačit čáru stříkání nepřerušovanou po celé šířce dráhy požárního útoku. Při hodnocení se jedná pouze o hodnocení dotyku čáry nebo překročení čáry soutěžícím – přesáhnutí kolmé roviny čáry např. proudnicí se nehodnotí.
 6. použije-li soutěžní družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i rychlejší signalizaci terčů. Použití mýdlového nebo jiného prostředku pro mazání závitů savic nebo hadicových půlspojek není považováno za chybu dle tohoto pravidla.
 7. pokud soutěžící nedokončí nebo neplní disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena. Např. pokud soutěžícímu upadne v průběhu plnění disciplíny přilba nebo jiná součást výstroje, musí zastavit, nasadit si ji a teprve potom pokračovat v plnění disciplíny. Není přípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a před ukončením pokusu si ji nasadil – pokus bude hodnocen jako neplatný.
 8. pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnění disciplíny předepsán. Pokud není při vytvoření vedení použit materiál, který je k tomu určen (např. zapomenutá hadice B nebo C na základně), a přesto se podaří družstvu pokus dokončit, je tento pokus neplatný, protože nebyly splněny podmínky, které jsou popsány v kapitole Provedení pokusu. Hákové klíče mohou být na základně, není však nutné je použít pro sešroubování hadic.
 9. pokud po provedení útoku není zjevné, že je sací vedení sešroubováno, požádá rozhodčí vedoucího družstva, aby „natáhl“ sací vedení tak, aby se spojka mezi savicemi zvedla, rozpadne-li se sací vedení, pokus je hodnocen jako neplatný.