Štafeta CTIF

ŠTAFETA CTIF

Štafetový běh s překážkami CTIF provádí 9 závodníků.

V okresních kolech si o počtu pokusů rozhodne pořadatel, ve vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů.

Doba na přípravu družstva k pokusu je 5 min.

BĚŽECKÁ DRÁHA, ŠTAFETA

Délka dráhy pro štafetový běh měří 400 metrů a je rozdělena do 9 dráhových úseků. Běžecká dráha je vyznačena startovní a cílovou čarou. Šířka běžecké dráhy musí být nejméně 1,2 m. Jako štafeta slouží proudnice C 52 bez jakéhokoliv typu uzávěru. Proudnice C 52 nesmí být zaměňována se štafetovou proudnicí, nelze použít také proudnice C 52 různým způsobem upravované (zkracované apod.) Překážky, podložky a PHP dodává pořadatel, není možno startovat s vlastním PHP.

POSTAVENÍ PŘEKÁŽEK

 1. úsek dráhy – u značky 20 m je postavena jedna 2 m vysoká a 1,2 m široká žebříková stěna se čtyřmi příčkami (Obr. 19). Na levé straně ve směru běhu na konci žebříkové stěny leží proudnice.
 2. úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 37,5 m od startu (v polovině druhého úseku) je půlící čára, která ohraničuje konec předávky štafety mezi prvním a druhým úsekem.
 3. úsek dráhy – u značky 70 m od startu stojí ve středu dráhy dvojitě svinutá hadice C 52 dlouhá min. 14,90 m s nosičem hadic. Hadice stojí ve směru běhu (pokud by se rozvíjela, rozvine se ve směru běhu) koncovkami vpřed. U značky 75 m je ve středu dráhy umístěna pevná dřevěná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m, která slouží k odložení hadice.
 4. úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 125 m od startu (v polovině čtvrtého úseku) je půlící čára, která označuje konec předávky mezi třetím a čtvrtým úsekem.
 5. úsek dráhy – u značky 175 m od startu jsou dva stojany s volně položenou laťkou (Obr. 21) ve výšce 0,8 m. Stojany jsou od sebe vzdáleny 1,2 m.
 6. úsek dráhy – u značky 225 m od startu je postavena lehkoatletická překážka (Obr. 22) pro přeskok vysoká 0,6 m.
 7. úsek dráhy – u značky 275 m od startu je postaven prázdný PHP práškový 6 kg. Ve vzdálenosti 280 m od startu je ve středu dráhy umístěna dřevěná podložka o rozměrech 0,8 × 0,8 × 0,03 m pro odložení PHP.
 8. úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 325 m od startu (v polovině osmého úseku) je půlící čára, která označuje konec předávky mezi sedmým a osmým úsekem.
 9. úsek dráhy – u značky 365 m od startu je ohraničující čára, která označuje konec předávky mezi osmým a devátým úsekem. U značky 380 m od startu jsou ve směru běhu (obě dvě se rozvíjejí ve směru běhu) postaveny dvě svinuté hadice C 52 v kotoučích, min. 14,90 m dlouhé, DIN koncovky (hadice nesmí být stuhy), bez nosičů hadic. Vzdálenost pravé hadice od rozdělovače i mezera mezi hadicemi je maximálně na šířku hadice C. Směr nastavení koncovek je libovolný, nesmí se však dotýkat země a musí být mezi nimi prostor na proložení archu papíru. Vpravo od hadic je koncovkami ve směru běhu postaven v základním postavení ventily vzhůru 1 třícestný rozdělovač, spodní hrany všech koncovek mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami, nesmí být zaslepeny otvory koncovek a nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy (např. hroty na nožičkách – podpěrách). Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm. Osy všech koncovek musí být rovnoběžné s horizontální rovinou spodní podložky (dráhy). V praxi tento požadavek znamená, že žádná z podpěr nesmí být úpravena tak, aby některá z koncovek byla oproti ostatním výše nebo níže od spodní podložky (dráhy).

ROZESTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH

 1. úsek – soutěžící stojí před startovní čárou
 2. úsek u značky 25 m
 3. úsek u značky 50 m
 4. úsek u značky 100 m
 5. úsek u značky 150 m
 6. úsek u značky 200 m
 7. úsek u značky 250 m
 8. úsek u značky 300 m
 9. úsek u značky 350 m

Platí pravidlo, že soutěžící musí stát při startu štafety ve svém úseku dráhy v místě určeném pro předávku.

Předání štafety začíná vždy u příslušné předávací značky (nikoliv před touto značkou), přičemž délka předávacího území se liší podle jednotlivých úseků. Na úsecích č. 2, 4, 8, 9 musí být štafeta předána od počátku daného úseku do úrovně tzv. půlící čáry nebo ohraničující čáry. Není chybou, jestliže přebírající ve snaze průběžné předávky štafety vyběhne před přímou předávkou. Na úsecích 3, 5, 6, 7 musí být předávka dokončena před začátkem překonávání překážky přebírajícím členem družstva nebo před dotykem nářadí. Soutěžící, který štafetu předal, může opustit dráhu tak, aby nepřekážel soutěžícímu v sousední dráze. Po předání štafety pro soutěžícího, který štafetu předal, plnění disciplíny končí, tzn. může si např. i sundat přilbu (tato situace nebude hodnocena jako nedokončení disciplíny se všemi pomůckami, se kterými byla započata). Soutěžící v prvním úseku startuje na pokyn startéra bez štafety. V následujících úsecích vybíhají soutěžící bez pokynů. Na jednotlivých úsecích dráhy mohou nést soutěžící štafetu libovolným způsobem, s výjimkou přenášení v ústech. Překážky musí být vždy překonávány se štafetou, mimo 1. úseku.

Dráha štafety může být v nižších kolech rozměřena člunkovým způsobem. V tomto případě jsou první dva úseky štafety rozměřeny v jedné člunkové dráze a předávka mezi nimi se řídí pravidly pro předávku, ty jsou popsány v článku „Rozestavení soutěžících“. Předávky mezi ostatními úseky jsou hodnoceny obdobně jako u Štafety 4 × 60 m, to znamená, že rozhodující při předávce není poloha proudnice, ale nohy soutěžícího, který nesmí došlápnout do své dráhy před dokončením předávky. Předávací území se v tomto případě nevyznačuje.

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

Před odstartováním štafety musí všichni soutěžící (s výjimkou soutěžícího na 1. úseku) stát ve svém úseku.

 1. úsek dráhy – na pokyn startéra vybíhá 1. člen družstva. U značky 20 m překoná žebříkovou stěnu, přičemž musí ruce uchopit prvním dotykem nadhmatem alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Na levém konci žebříkové stěny (ve směru běhu) je položena štafeta (půlspojkou směrem k žebříkové stěně), kterou soutěžící zdvihne a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 37,5 m druhému členu družstva. V praxi se hovoří o viditelném uchopení rukou a viditelném šlápnutí, tzn. nestačí jen letmý dotyk příček rukou nebo nohou.
 2. úsek dráhy – převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává třetímu členu družstva.
 3. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, u značky 70 m uchopí tam postavenou hadici s nosičem a odloží ji na podložku. Žádná část hadice ani nosiče, kterým je hadice opatřena, nesmí podložku přesahovat. Po splnění tohoto úkolu předá štafetu do úrovně 125 m dalšímu členu družstva. Soutěžící ji může při přenášení držet libovolně (za hadici nebo za nosič).
 4. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává pátému členu družstva.
 5. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu a musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Shodí-li laťku, má možnost znovu tuto laťku usadit a znovu ji překonat.
 6. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, a pak překoná vrchem lehkoatletickou překážku. Shodí-li překážku, má možnost ji znovu postavit a musí ji znovu překonat.
 7. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, běží k PHP, uchopí jej a přenese k odkládací desce, na kterou jej postaví. Spadne-li PHP před předáním štafety, musí jej soutěžící znovu postavit na desku.
 8. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu do úrovně 325 m a po proběhnutí svého úseku ji předá do úrovně 365 m dalšímu členu družstva.
 9. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, doběhne k hadicím, tyto spojí, připojí k rozdělovači a s napojenou proudnicí štafetou (hadice i proudnici lze spojovat za běhu) proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici, nebo hadici. Odpojit proudnici v cíli může až na pokyn rozhodčího. Pořadí spojování hadic a připojení k rozdělovači je libovolné. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen.

Upozornění:

Štafeta se nesmí nést v ústech a musí být předávána jen z ruky do ruky. Nepřekoná-li některý soutěžící řádně překážku, může ji překonat opakovaně.

Zásady pro opakované překonání překážek:

 • u žebříkové stěny by musela být celá překážka oběhnuta. Např. sklouznutí soutěžícího při sestupu z překážky nelze napravit tím, že vystoupí zpět na první a druhý příčel a uchopí třetí a čtvrtý příčel ze strany, která je odvrácena od startu. Při oběhnutí překážky je nutno počítat s tím, že soutěžící pravděpodobně vykročí z dráhy oběma nohama, tj. 10 tb,
 • u podbíhací laťky musí soutěžící projít zpět přes prázdné stojany, a teprve poté položit laťku na stojany a znovu ji podběhnout, jinak při obcházení opět vyšlápne oběma nohama z dráhy. Stejný problém nastává u lehkoatletické překážky. Podbíhací laťku na stojany musí položit soutěžící, který ji má podběhnout. Nemůže to za něj udělat soutěžící, který mu předal štafetu, jinak hodnoceno jako nesprávně provedený úkon. Stejné pravidlo platí pro lehkoatletickou překážku.
 • hodnocení vyšlápnutí oběma nohama z dráhy, jak je popsáno, se předpokládá při šířce dráhy 1,2 m. Při šířce dráhy větší než 1,2m musí posoudit rozhodčí, zda soutěžící opustil dráhu oběma nohama (např. pokud soutěžící při šířce dráhy 2 m při obíhání překážky nevyšlápl z označené dráhy, není možno tuto situaci hodnotit jako vyšlápnutí z dráhy o šířce 1,2 m, protože tato šířka není vyznačena). Hadice s nosičem, PHP a hadice s rozdělovačem se smí soutěžící dotknout až po převzetí štafety. Při postavení PHP na podložku hodnotí rozhodčí, zda PHP stojí na podložce do okamžiku předávky štafety na další úsek, nikoli jestli jeho obrys přesahuje okraje podložky. Při přípravě materiálu na 9. úseku není možno z kotoučů hadic odmotat část hadice, tu položit na zem a na ni koncovku hadice. Hadice musí zůstat úplně svinuty v kotouči a postaveny tak, že se koncovky nedotýkají země, i když mohou být natočeny libovolným způsobem (tzv. „odmotávky – sloní uši“ nejsou povoleny). Celá disciplína je ukončena až tehdy, kdy soutěžící na 9. úseku proběhne cílovou čarou s nářadím.

POČET ROZHODČÍCH

 • 1 rozhodčí disciplíny
 • 1 startér
 • 1 pomocník startéra – závodčí
 • 6 rozhodčích u překážek nebo nářadí
 • 8 rozhodčích u předávek
 • 1 rozhodčí v cíli
 • 1 zapisovatel
 • 3 časoměřiči

HODNOCENÍ

 1. nesprávné spojení koncovek (hadice, rozdělovač, proudnice)
 • za každý případ 10 tb. = sekund

Pokud soutěžící proběhne cílem s nenapojenou proudnicí, není to tedy neplatný pokus, ale pouze 10 tb. – rozdíl oproti štafetě 4 × 60 m. Stejné hodnocení bude použito, pokud soutěžící odpojí proudnici v cíli před pokynem rozhodčího. Pokud byl rozdělovač při napojování hadice nesen, je toto hodnoceno jako nesprávné spojení koncovek.

 1. nesprávně překonaná překážka nebo nesprávně provedený úkon (provedený jinak, než je popsáno ve Směrnici)
 • za každý případ 10 tb. = sekund

Např. postavení spadlé překážky (podbíhací laťka, lehkoatletická překážka) jiným soutěžícím, než kterému to přísluší apod. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může zvednout pouze předávající, jinak toto bude hodnoceno jako nesprávně provedený úkon.

 1. vyšlápnutí z dráhy oběma nohama
 • za každý případ 10 tb. = sekund

Vyšlápnutím z dráhy se rozumí i vyšlápnutí oběma nohama do předešlého úseku dráhy.

Pokus je neplatný:

 1. nenastoupí-li všichni soutěžící ve stanovených úsecích. Např. pokud má družstvo málo členů a jeden z nich by tedy běžel více úseků. Pravidlo platí i pro případ, kdy soutěžící při startu štafety nestojí ve svém úseku dráhy.
 2. dopustí-li se dvou chybných startů.
 3. pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry.
 4. nebyla-li proudnice/štafeta řádně přenesena přes cíl. Např. když těsně před cílem proudnice vypadne soutěžícímu z ruky a ten proběhne cílem bez ní. Pokud svou chybu napraví, vrátí se pro ni a znovu proběhne cílem, zůstává chyba podle pravidla d), není možná oprava úkonu.
 5. nebyla-li štafeta předávána v předepsaném pořadí a v předávacím území. Např. pokud některý ze soutěžících proběhne svůj úsek dráhy, v předávacím území nepředá štafetu dalšímu soutěžícímu, ale proběhne další úsek štafety sám, a teprve poté předá štafetu v pořadí dalšímu soutěžícímu.
 6. překáží-li soutěžící v průběhu plnění disciplíny nebo při opouštění své dráhy ostatním soutěžícím. To se netýká rozhozených hadic do sousední dráhy. Pokud by soutěžícího v sousední dráze hadice prokazatelně omezily a je podán protest s odvoláním na tuto skutečnost, bude mu povoleno pokus opakovat. Opouštět dráhu po předání štafety se doporučuje vždy tak, aby soutěžící nekřížil druhou dráhu.
 7. nedokončí-li soutěžící disciplínu nebo neprovádí-li činnost s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata.
 8. neprotne-li soutěžící v případě použití elektronické časomíry cílový paprsek časomíry nebo protne-li jej záměrným mávnutím horní končetiny před tělem.
 9. pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba. Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování štafety vedoucí vběhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdělovač, nachystal na správné místo PHP apod. Pravidlo platí také pro případ, kdy vedoucí družstva nebo jiná osoba běží vedle dráhy, a tím vede soutěžícího.
 10. neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze.

HODNOCENÍ DISCIPLÍNY

Základem pro určení pořadí v disciplíně je dosažený čas od startu po proběhnutí cílem soutěžícím na 9. úseku. K dosaženému času jsou připočteny trestné sekundy. Nejmenší hodnota součtu času a trestných sekund určuje vítěze disciplíny.